fbpx
Back

Úroveň členstva zmeniť

Vybrala si si úroveň Základné členstvo.

Bezplatné členstvo, ktoré nikdy nevyprší.

Cena za členstvo je

0.00€

Máš zľavový kód?

4 Meditácie Zdarma

Informácie o účte Máš už účet? Prihlás sa tu

PONECHAJTE TOTO POLE PRÁZDNE

Dodatočné informácie

Dátum narodenia je nepovinný údaj, slúži na zaslanie prípadného narodeninového darčeka alebo pre vytvorenie numerologického rozboru.


Obchodné podmienky

Teší nás váš záujem o naše služby. Záleží nám na tom, aby ste sa pri našej spoločnej spolupráci cítili príjemne a bezpečne, a tiež na tom, aby naše vzťahy boli naplnené dôverou a čistotou a vzájomnou otvorenou pravdivou komunikáciou. Naše obchodné vzťahy sa riadia podľa platnej legislatívy a to najmä Obchodným a Občianskym zákonníkom. Tieto obchodné podmienky slúžia na doplnenie týchto zákonníkov o konkrétne špecifiká našich služieb, aby ste ako náš zákazník boli dobre zorientovaní pri ich užívaní.

Ďakujeme vám, že tieto podmienky rešpektujete a dodržiavate. V prípade akýchkoľvek dotazov alebo podnetov nás bez váhania kontaktujte na e-mailovej adrese terapie@martina-magdalena.sk

1. ÚVOD

1.1. Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi záujemcom o konzultačné služby a záujemcom o účasť na našich vzdelávacích aktivitách a podnikateľkou:

Martina Gabrišová
Sídlo: Topoľová 4922/33, 921 01 Piešťany
IČO: 53469771
DIČ: 1048983342
Podnikateľka je zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu v Piešťanoch, Číslo živnostenského registra: 850-14234
Korešpondenčná adresa: Ateliér pre dušu – Martina Magdaléna, Topoľová 33, Piešťany 921 01

1.2. Zákazníkom môže byť každá plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem objednať si služby na internetových stránkach https://martina-magdalena.sk/ a na ich pod stránkach súvisiacich s online predajom.

1.3. Zákazníkom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa za určitých okolností môže stať aj neplnoletá osoba, pokiaľ si so súhlasom svojho zákonného zástupcu objedná vzdelávací kurz alebo inú mimoškolskú vzdelávaciu aktivitu pre deti, alebo mládež, čo musí byť riadne doložené informovaným súhlasom podpísaným zákonným zástupcom.

1.4. Záujemca o služby je každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, alebo právnická osoba, ktorá sa riadne zaregistrovala prostredníctvom rezervačného systému alebo prostredníctvom z niektorých formulárov na našich webových stránkach. Každý záujemca vyplnením svojich údajov do niektorého z takýchto formulárov alebo svojou registráciou v rezervačnom systéme súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a zaväzuje sa oboznámiť so Zásadami spracúvania a ochrany osobných údajov, ktoré sú taktiež zverejnené na našich webových stránkach.

1.5. Zákazník alebo záujemca o registráciu na odoberanie e-mailov musí na požiadanie doložiť doklad o svojom veku.

1.6. Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov sú obsiahnuté v samostatnom dokumente, ktorý je zverejnený na webových stránkach. Prečítajte si prosím tieto Obchodné podmienky a Zásady ochrany osobných údajov a poskytnite súhlas s obomi dokumentmi, aby ste mohli objednávať tu ponúkané služby a produkty.

1.7. Vymedzenie pojmov:
Objednávka – návštevník webových stránok si môže objednať niektorú z poskytovaných služieb prostredníctvom objednávacieho alebo kontaktného formulára a je považovaný za vznik obchodného vzťahu v zmysle Obchodného zákonníka.

2. CENY ZA SLUŽBY, ÚČASTNÍCKE POPLATKY, DPH A FAKTURÁCIA

2.1. TERAPEUTICKÉ A KONZULTAČNÉ SLUŽBY – ceny sú stanovované individuálne na základe rozsahu potrebného výkonu týchto služieb, ako aj na základe zvolenej formy poskytovanej služby.

2.2. CENY ZA PROGRAMY A VZDELÁVANIE sa odvíjajú od typu poskytovanej služby. Zákazník je o cene za tieto služby oboznámený po telefonickom rozhovore, alebo písomnou formou prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Cena je vždy uvedená aj v objednávkovom formulári.

2.3. INÉ SLUŽBY A PRODUKTY – ceny sú vždy uvedené v objednávkovom formulári.

2.4. NIE SME PLATCAMI DPH. Všetky ceny sú uvádzané ako konečné. Za každú objednanú a dodanú službu je riadne vystavená a doručená faktúra alebo zjednodušený daňový doklad.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu, ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávame pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti.

Možnosti platieb:

a) prevod cez platobnú bránu (platba k nám dorazí ihneď) – ak je integrovaná na webovej lokalite s produktom, o ktorý máte záujem

Inak:

b) Služby môžu byť uhrádzané bezhotovostným stykom na bankový účet vedený vo Fio Banke, IBAN: SK1883300000002801900059, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX – zákazníci z ČR platia na náš účet v ČR v CZK, zákazníci zo SR na náš účet v SR v EUR

3.2. Záujemca sa zaväzuje uvádzať pri Registrácii alebo objednávke služby pravdivé, správne a kompletné fakturačné údaje. Pre akúkoľvek zmenu údajov uvedených pri registrácii, alebo objednávke je potrebné kontaktovať poskytovateľa služieb výhradne písomne na adrese terapie@martina-magdalena.sk.

3.3. Momentom odoslania registračného/objednávkového formulára prostredníctvom na to určeného poľa na niektorej z našich stránok dochádza medzi Záujemcom a Poskytovateľom služieb k uzavretiu zmluvy, z ktorej zmluvným stranám vyplývajú práva a povinnosti. Záujemca berie na vedomie, že odoslaním takéhoto formulára mu vzniká povinnosť uhradiť poplatok podľa zvolenej služby, čím sa tento zaväzuje uhradiť v riadnej lehote splatnosti.

4. PODMIENKY VRÁTENIA POPLATKU ZA SLUŽBY

4.1. Otvorené kurzy, školenia, semináre, tréningy, workshopy (ďalej len aktivita) je možné stornovať za nasledovných podmienok:
Do 2 týždňov pred začiatkom aktivity je storno možné bez poplatku. Pri stornovaní v čase od 2 týždňov pred začiatkom aktivity bude účtovaný storno poplatok vo výške 50 %, od 1 týždňa pred začiatkom aktivity 100 % z účastníckeho poplatku. Storná sa musia realizovať písomne bez výnimky. V prípade, že si Záujemca nájde za seba náhradu storno poplatok mu účtovaný nebude.

4.2. Konzultácie/terapie je možné stornovať za nasledovných podmienok:
Konzultačné/Terapeutické služby môžu byť bez poplatku zrušené alebo presunuté do 1 dňa pred termínom. Pri zrušení služby v deň termínu bude účtovaný poplatok 50% zo služby. Pri nezrušených termínoch bude zaúčtovaný storno poplatok vo výške 100 %.
Záujemca si toto právo uplatňuje písomne na adrese terapie@martina-magdalena.sk. Poskytovateľ mu vystaví dobropis k vystavenému daňovému dokladu.

4.3. Zakúpený vstup je prenosný – ak nemôžete prísť, pošlite namiesto seba niekoho iného alebo si môžete vybrať iný z ponúkaných termínov. Pri rozdieloch v cenách Vám bude vyúčtovaný buď doplatok alebo vrátený preplatok.

4.4. Pri podozrení na podvodné či protizákonné konanie predovšetkým v súvislosti s objednávaním a využívaním elektronických produktov bude takéto podozrenie ďalej postúpené právnikovi a riešené v súlade s platnou legislatívou.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1. Ak si Záujemca zakúpi službu, napr. terapiu, workshop, seminár, webinár, prednáška a podobne, Poskytovateľ služby dodá službu v termíne avizovanom v objednávkovom formulári alebo v propagovaných materiáloch. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť termín plánovanej akcie z technických príčin, z dôvodu nedostatku záujemcov alebo z dôvodu práceneschopnosti terapeuta / lektora. V prípade, že sa termín akcie zmení alebo zruší, poskytovateľ služby je povinný písomne elektronicky túto skutočnosť kupujúcemu oznámiť a kupujúci má právo odstúpiť od tejto kúpno-predajnej zmluvy, pričom má nárok na vrátenie uhradeného poplatku v plnej výške. Oznámenie o odstúpení v takomto prípade je nutné oznámiť písomnou elektronickou formou na e-mail terapie@martina-magdalena.sk a Poskytovateľ služby vráti poplatok kupujúcemu na bankový účet podľa dohody s kupujúcim bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní od písomného oznámenia o odstúpení. Kupujúci má povinnosť v tomto oznámení uviesť, na aký bankový účet má Poskytovateľ peniaze vrátiť.

5.2. Elektronické produkty Vám prídu e-mailom automaticky ihneď po zaplatení resp. po pripísaní platby na účet. Ak by Vám produkty neprišli, neváhajte ma urýchlene kontaktovať.

6. REKLAMÁCIE, SŤAŽNOSTI A PODNETY

6.1. Reklamácia služby musí obsahovať vždy konkrétny a vecný popis reklamovanej skutočnosti. Reklamáciu je možné vykonať prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa: terapie@martina-magdalena.sk a to do 14 dní do dňa dodania služby.

6.2. Poskytovateľ služby sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa jej prevzatia. V prípade opodstatnenej a poskytovateľom služby uznanej reklamácie sa s klientom individuálne dohodnú na náhrade reklamovanej služby, resp. ďalšom postupe.

8. OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ DOJEDNANIA

8.1. Písomnosť doručovaná prostredníctvom e-mailu sa považuje za doručenú v deň nasledujúci po tom, ako bola písomnosť zaslaná na e-mailovú adresu Záujemcu, resp. Zákazníka, ktorú uviedol pri Registrácii.


8.2. V prípade, že sa zásielku doručovanú poštou nepodarí doručiť na adresu uvedenú Záujemcom v registračnom formulári, považuje sa za doručenú 3. dňom po odoslaní zásielky.


8.3. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek vzájomné pohľadávky Poskytovateľ a Zákazníka.


8.4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Ochranu vašich súkromných údajov berieme vážne a všetky osobné údaje (emailové adresy a iné) sú spracovávané na základe zákona o ochrane osobných údajov. Robíme všetko pre to, aby sme vami zverené údaje zabezpečili proti manipulácii, strate, zničeniu či zásahu nepovolaných osôb.

9.2. Na požiadanie sme schopní poskytnúť informácie o tom, aké údaje o vás na našom webe zaznamenávame. V prípade navštívenia našich stránok, zaznamenávame štandardným spôsobom IP adresu, pridelenú vaším poskytovateľom, www stránku, z ktorej nás navštívite, jednotlivé navštívené stránky nášho webu, dátum a dĺžku vašej návštevy. Ďalšie osobné údaje, ako napríklad meno a email, zaznamenávame len v prípade, že nám ich poskytnete dobrovoľne v rámci registrácie na našom webe, nákupom produktov, súťažou či vyplnením formulára a ankiet.

9.3. Vaše osobné údaje využívame k tomu, aby sme vás informovali o ponukách či službách, ktoré poskytujeme, prípadne k ďalšej komunikácii v rámci našej obchodnej stratégie. Účasť na informáciách tohto typu je úplne dobrovoľná a ak nemáte záujem o informácie tohto typu, môžete nás kontaktovať a kedykoľvek sa tak z nich odhlásiť. V prípade emailovej komunikácie tak môžete urobiť pomocou tlačidla „Odhlásiť sa“, ktoré nájdete v pätičke každého nášho emailu.

9.4. Pre uľahčenie vašej orientácie a pohybu na našich stránkach využívame ukladanie súborov cookies vo vašom prehliadači.

10. ZODPOVEDNOSŤ ZA OBSAH WEBU

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

11. ZMENY A DOPLNENIA

Tieto obchodné podmienky môžeme z času na čas zmeniť. Keď zmeníme tieto obchodné podmienky, zodpovedajúcim spôsobom aktualizujeme túto stránku a vyžadujeme, aby ste tieto zmeny prijali, aby ste mohli naďalej používať naše služby.

Platnosť od: 28. augusta 2023